શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

શ્રી રાષ્ટ્રીય કેળવણી મંડળ – બોરસદ સંચાલિત

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સીટી – સુરત સંલગ્ન

શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ

ખેડા જીલ્લાનો બોરસદ તાલુકો ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તેમજ ભારતની વડી ધારાસભાના સ્પીકર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના નામ સાથે સંકળાયેલો છે. પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ તથા દરબાર ગોપાળદાસની પણ આ કર્મભૂમિ છે. પરંતુ બોરસદ તાલુકામાં મહીસાગર નદીને કાંઠે વસતી મોટા ભાગની પ્રજા સદીઓથી અશિક્ષિત અને શોષિત જ રહી છે.

વધુ જોવો

શ્રી રાષ્ટ્રીય કેળવણી મંડળ – બોરસદ સંચાલિત

શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ

Counter Discussion

170+

Student

30+

Rooms

21+

Teachers

50+

Equipment