શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

શ્રી રાષ્ટ્રીય કેળવણી મંડળ સત્યાગ્રહ છાવણી – બોરસદ

 શ્રી રાષ્ટ્રીય કેળવણી મંડળ

સત્યાગ્રહ છાવણી – બોરસદ

વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યો

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

મોબાઈલ નં

શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી

પ્રમુખશ્રી


શ્રી અમિતભાઈ એ. ચાવડા

મંત્રીશ્રી


શ્રી ઉદેસિંહ જે. સોલંકી

સભ્યશ્રી


શ્રી અશોકભાઈ એમ. સોલંકી

સભ્યશ્રી


ડૉ.શ્રી અમરસિંહ બી. રાઠોડ

સભ્યશ્રી


શ્રીમતી મિનાક્ષીબેન જે. ચાવડા

સભ્યશ્રી


શ્રી ફતેસિંહ એસ. વાઘેલા

સભ્યશ્રી


શ્રી નટવરસિંહ એફ. ઠાકોર

સભ્યશ્રી


શ્રી લાખાભાઈ બી. ભરવાડ

સભ્યશ્રી


૧૦

શ્રી રતનસિંહ કે. પઢીયાર

સભ્યશ્રી


૧૧

શ્રી માલસિંહ પી. રાઠોડ

સભ્યશ્રી