શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

મંડળ સંચાલિત સંસ્થાઓ.

મંડળ સંચાલિત સંસ્થાઓ.

 

ક્રમ

સંસ્થાનું નામ

તાલુકો

જીલ્લો

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. કહાનવાડી

આંકલાવ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. કોઠિયાખાડ

બોરસદ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. બોરસદ

બોરસદ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. નવાખલ

આંકલાવ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. ખડોલ(હ)

આંકલાવ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. જંત્રાલ

બોરસદ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. કણભા

બોરસદ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી કન્યા વિદ્યાલય મુ. બોરસદ

બોરસદ

આણંદ

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. રંગાઈપુરા

પેટલાદ

આણંદ

૧૦

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. ડાકોર

ઠાસરા

ખેડા

૧૧

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. ભદ્રાસા

ઠાસરા

ખેડા

૧૨

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. ભૂતિયા

કપડવંજ

ખેડા

૧૩

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. તૈયબપુરા

કપડવંજ

ખેડા

૧૪

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. કઠલાલ

કઠલાલ

ખેડા

૧૫

શ્રી ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય મુ. અભ્રીપુર

કઠલાલ

ખેડા

૧૬

આશ્રમશાળા જંત્રાલ મુ. જંત્રાલ

બોરસદ

આણંદ

૧૭

આશ્રમશાળા વાસણા(બો.) મુ. બોરસદ

બોરસદ

આણંદ

૧૮

શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ મુ. કહાનવાડી

આંકલાવ

આણંદ

૧૯

આર.કે.એમ. ટેકનીકલ ઇન્સ્ટીટયુટ મુ. બોરસદ

બોરસદ

આણંદ

૨૦

શ્રી ઈશ્વર કૃપા છાત્રાલય મુ. કહાનવાડી

આંકલાવ

આણંદ