શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

હેતુઓ

  1. વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો.
  1. ગ્રામીણ સમાજના પ્રશ્નો હલ કરી શકે તેવા કાર્યકરો તૈયાર કરવા.
  2. ગ્રામ્ય સ્તરે કામ કરી રાષ્ટ્રના વિકાસમાં ફાળો આપે તેવા નાગરિકો તૈયાર  કરવા.
  3. જ્ઞાતિના ભેદભાવ વગર ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષિત કરી, પગભર કરી રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સહયોગ આપવો.