શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ.

સંસ્થામાં હાલમાં શૈક્ષણિક જગ્યાઓની વિગત

ક્રમ જગ્યાનું નામ સ્ટાફિંગ પેટર્ન મુજબ મંજુર થયેલ સંખ્યા ભરાયેલ સંખ્યા ખાલી સંખ્યા
આચાર્ય ૦૧ ૦૧
અધ્યાપક ૦૮ ૦૨ ૦૬
કૃષિ.ઇજનેર ૦૧ ૦૧ ૦૦

શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ-કહાનવાડી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ
ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદ્દો જોડાણ તારીખ શૈક્ષણિક લાયકાત
શ્રી રસિકલાલ એલ. રાઠોડ ઈ.ચા. આચાર્ય ૨૩/૧૦/૧૯૮૯ બી.ટેક(એ.ઈ.)
શ્રી કેતનભાઈ આર. પટેલ અધ્યાપક ૨/૧૧/૧૯૯૧ એમ.એસ.સી.(એગ્રી)

બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ.
સંસ્થામાં હાલમાં બિન શૈક્ષણિક જગ્યાઓની વિગત
ક્રમ જગ્યાનું નામ સ્ટાફિંગ પેટર્ન મુજબ મંજુર થયેલ સંખ્યા ભરાયેલ સંખ્યા ખાલી સંખ્યા
વિસ્તરણ અધિકારી ૦૧ ૦૧ ૦૦
ગ્રંથપાલ ૦૧ ૦૦ ૦૧
હિસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૧
ગૃહપતિ ૦૧ ૦૧ ૦૦
શ્રમસંયોજક ૦૧ ૦૧ ૦૦
સ્ટોકમેન ૦૧ ૦૧ ૦૦
સિની.ક્લાર્ક ૦૧ ૦૦ ૦૧
જુનિયર ક્લાર્ક ૦૧ ૦૧ ૦૦
સંદેશાવાહક ૦૨ ૦૧ ૦૧
૧૦ ચોકીદાર ૦૧ ૦૦ ૦૧

શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ-કહાનવાડી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ
ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદ્દો જોડાણ તારીખ શૈક્ષણિક લાયકાત
શ્રી જસવંતસિંહ બી. પઢીયાર વિ.અધિકારી ૭/૩/૧૯૯૪ એમ.એસ.ડબ્લ્યુ.
શ્રી નટવરભાઈ બી. સોલંકી શ્રમ સંયોજક ૧/૯/૧૯૮૬ બી.આર.એસ.,એમ.એ.
શ્રી શીવાભાઈ એમ. વોરા ગૃહપતિ ૧૧/૧૨/૧૯૯૫ બી.એ.
શ્રી સુરતસિંહ આર. પઢીયાર સ્ટોકમેન ૧/૧૦/૧૯૮૯ બી.આર.એસ.
શ્રી સુરેશભાઈ એમ. ગામીત સંદેશવાહક ૧૬/૮/૧૯૯૦ ધો.૯ પાસ