શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

સુવિધાઓ

ભૌતિક સુવિધાઓ.

ક્રમ વિગત નંબર
A કોલેજ બિલ્ડીંગ
ક્લાસ રૂમ
કાર્યાલય
આચાર્ય ઓફીસ
સ્ટાફ રૂમ
લાયબ્રેરી
વાંચનાલય
કોમ્પુટર લેબ (ફ્રી ઈન્ટરનેટ અને વાઈ-ફાઈ)
સેમીનાર હોલ
રમતગમત મેદાન
પાણી રૂમ
ટોઇલેટ બ્લોક
સાધન રૂમ
પાક નિદર્શન મ્યુઝિયમ
નર્સરી ફાર્મ
૧૦ એગ્રોનોમી ફાર્મ
૧૧ ગૌશાળા
B છાત્રાલય બિલ્ડીંગ
વિદ્યાર્થી નિવાસ રૂમ
વિદ્યાર્થી નિવાસ હોલ
ગૃહપતિ ઓફીસ
રસોડું
કોઠાર રૂમ
ભોજનાલય
સંમેલન હોલ
બાથરૂમ બ્લોક
ટોઇલેટ બ્લોક
૧૦ પાણી રૂમ
૧૧ ઘંટી રૂમ
A અન્ય સુવિધાઓ
આચાર્ય નિવાસ
કર્મચારી નિવાસ
વોટર વર્કસ
વોટર કુલર
ટી.વી. હોલ

શૈક્ષણિક સુવિધાઓ/સાધનો.
ક્રમ વિગત નંબર
એલ.સી.ડી. પ્રોજેક્ટર
કોમ્પુટર ૧૫
પ્રિન્ટર
કોપીઅર મશીન
ઓવર હેડ પ્રોજેક્ટર
એમ્પ્લીફાયર
મોટા સ્પીકર
માઈક્રોફોન
પોર્ટેબલ એમ્પ્લીફાયર
૧૦ મેગા ફોન
મુખ્ય વિષય પ્રેક્ટીકલ સાધનો
કેમેરા
સંગીતના સાધનો સેટ
૧૦ કેસિયો