શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

પરિણામ

છેલ્લા ત્રણ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓની યુનિવર્સીટી પરિણામ
વર્ષ -૨૦૧૮-૧૯

ક્રમ વર્ગ પરીક્ષામાં બેઠા નાપાસ / ગેરહાજર પાસ થયેલ વિદ્યાર્થી
FYBRS ૬૮ ૦૦ ૬૮
SYBRS ૪૭ ૦૦ ૪૭
TYBRS ૩૫ ૦૦ ૩૫
  કુલ ૧૫૦ ૦૦ ૧૫૦

વર્ષ -૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ વર્ગ પરીક્ષામાં બેઠા નાપાસ / ગેરહાજર પાસ થયેલ વિદ્યાર્થી
FYBRS ૫૭ ૫૭
SYBRS ૬૮ ૦૦ ૬૮
TYBRS ૪૭ ૦૦ ૪૭
  કુલ ૧૭૨ ૦૦ ૧૭૨