શ્રી ઈ.ખો.ચાવડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
logo

અભ્યાસક્રમ પરિચય

અત્રેની સંસ્થા વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સીટી, સુરત સાથે જોડાણ ધરાવતી હોય, યુનીવર્સીટી દ્વારા મંજુર કરેલ ૬ – સેમેસ્ટરમાં વિભાજીત અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

SEM – 1 SEM – 2
Name of Paper CREDIT Name of Paper CREDIT
LEVEL – I (FOUNDATION 1) 3 LEVEL – I (FOUNDATION 1) 3
Environment Studies 3 Environment Studies 3
LEVEL – II (FOUNDATION 2) 3 LEVEL – II (FOUNDATION 2) 3
English 3 English 3
LEVEL – III  (CORE 1) (ANY ONE)   LEVEL – III  (CORE 3) (ANY ONE)  
Agronomy   Agronomy 3
Animal Husbandry 3 Animal Husbandry 3
Horticulture & Forestry 3 Horticulture & Forestry 3
Rural Extension         3 Rural Extension 3
Rural Development & Management 3 Rural Development & Management 3
LEVEL – IV  (CORE 2) (ANY ONE)   LEVEL – IV  (CORE 4) (ANY ONE)  
Agronomy 3 Agronomy 3
Animal Husbandry 3 Animal Husbandry 3
Horticulture & Forestry 3 Horticulture & Forestry 3
Rural Extension 3 Rural Extension 3
Rural Development & Management 3 Rural Development & Management 3
LEVEL – V  (ELECTIVE 1) (ANY ONE)   LEVEL – V  (ELECTIVE 5) (ANY ONE)  
Rural Development 3 Rural Development 3
Crop-Production 3 Crop-Production 3
Rural Social Structure 3 Rural Social Structure 3
LEVEL – VI  (ELECTIVE 2) (ANY ONE)   LEVEL – VI  (ELECTIVE 6) (ANY ONE)  
Health & Sanitation 3 Health & Sanitation 3
Research Methods & Statistics 3 Research Methods & Statistics 3
Principles Of Gandhian Thought 3 Principles Of Gandhian Thought 3
LEVEL – VII  (ELECTIVE 3) (ANY ONE)   LEVEL – VII  (ELECTIVE 7) (ANY ONE)  
Indian Rural Economic 3 Indian Rural Economic 3
Ethics 3 Ethics 3
Farm Management 3 Farm Management 3
LEVEL – VIII  (ELECTIVE 4) (ANY ONE)   LEVEL – VIII  (ELECTIVE 8) (ANY ONE)  
Agriculture Engineering 3 Agriculture Engineering 3
Rural Organization & Management 3 Rural Organization & Management 3
Agriculture Development & Extension 3 Agriculture Development & Extension 3

SEM – 3 SEM – 4
Name of Paper CREDIT Name of Paper CREDIT
LEVEL – I (FOUNDATION 1) 3 LEVEL – I (FOUNDATION 1) 3
Computer Education 3 Computer Education 3
LEVEL – II (FOUNDATION 2) 3 LEVEL – II (FOUNDATION 2) 3
English 3 English 3
LEVEL – III  (CORE 5) (ANY ONE)   LEVEL – III  (CORE 7) (ANY ONE)  
Agronomy 3 Agronomy 3
Animal Husbandry 3 Animal Husbandry 3
Horticulture & forestry 3 Horticulture & forestry 3
Rural Extension 3 Rural Extension 3
Rural Development & Management 3 Rural Development & Management 3
LEVEL – IV  (CORE 6) (ANY ONE)   LEVEL – IV  (CORE 8) (ANY ONE)  
Agronomy 3 Agronomy 3
Animal Husbandry 3 Animal Husbandry 3
Horticulture & forestry 3 Horticulture & forestry 3
Rural Extension- 3 Rural Extension- 3
Rural Development & Management 3 Rural Development & Management 3
LEVEL – V  (ELECTIVE 9) (ANY ONE)   LEVEL – V  (ELECTIVE 13) (ANY ONE)  
Agriculture Engineering – I 3 Agriculture Engineering – I 3
Human Growth and Development 3 Women Development 3
Rural Development in Research Study 3 Rural Development 3
LEVEL – VI  (ELECTIVE 10) (ANY ONE)   LEVEL – VI  (ELECTIVE 14) (ANY ONE)  
Social Psychology – I 3 Social Psychology – II 3
Disaster Management 3 Social Change and Social Problems 3
Fisheries 3 Agriculture Chemistry – II 3
LEVEL – VII  (ELECTIVE 11) (ANY ONE)   LEVEL – VII  (ELECTIVE 15) (ANY ONE)  
Agriculture Chemistry – I 3 Panchayatiraj – II 3
Panchayatiraj – I 3 Forestry 3
Biotechnology 3 Rural Finance & Co-operation – II 3
LEVEL – VIII  (ELECTIVE 12) (ANY ONE)   LEVEL – VIII (ELECTIVE 16) (ANY ONE)  
Law & Rural Development – I 3 Law & Rural Development – II 3
Rural Finance & Co-Operation – I 3 Indian Economic Problems 3
Recent Techniques for Higher Crop Production 3 Gender and Development 3 
SEM – 5 SEM – 6
Name of Paper CREDIT Name of Paper CREDIT
LEVEL – I (FOUNDATION 1)   Student's Training Programme (1 Month)  
English 3 Agronomy 6
LEVEL – II (FOUNDATION 2)   Animal Husbandry 6
Research Study and Rural Development Programme mana. 3 Horticulture & forestry 6
LEVEL – III  (CORE 9) (ANY ONE)   Rural Extension 6
Agronomy 3 Rural Development & Management 6
Animal Husbandry 3 Gram Nivas Programme (1 Month)  
Horticulture & forestry 3 Agronomy 6
Rural Extension 3 Animal Husbandry 6
Rural Development & Management 3 Horticulture & forestry 6
LEVEL – IV  (CORE 10) (ANY ONE)   Rural Extension- 6
Agronomy 3 Rural Development & Management 6
Animal Husbandry 3 Dissertation Work (50 Days)  
Horticulture & forestry 3 Agronomy 8
Rural Extension- 3 Animal Husbandry 8
Rural Development & Management 3 Horticulture & forestry 8
LEVEL – V  (ELECTIVE 17) (ANY ONE)   Rural Extension- 8
Rural Industries 3 Rural Development & Management 8
Energy 3    
  3    
LEVEL – VI  (ELECTIVE 18) (ANY ONE)      
Rural Marketing 3    
Plant Protection 3    
  3    
LEVEL – VII  (ELECTIVE 19) (ANY ONE)      
Social Entrepreneurship 3    
Rural Engineering 3    
  3    
LEVEL – VIII  (ELECTIVE 20) (ANY ONE)      
Introduction to Indian Constitution 3    
Approaches for Rural Development 3    
  3    
 
  1. પ્રત્યક્ષ કાર્ય
       ખેતીના વિષયોના વિષય શિક્ષણમાં પ્રયોગ અને પ્રયત્ક્ષ કાર્ય અનિવાર્ય છે. સૈધાંતિક અને પ્રયત્ક્ષ કાર્ય બન્નેનું મહત્વ સરખું જ છે. તે બન્નેનું અલગ અલગ મુલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. ગ્રામ વિદ્યાપીઠમાં ચારથી પાંચ મુખ્ય વિષય આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીના મુખ્ય વિષયને અનુરૂપ પ્રયત્ક્ષ કાર્ય કરાવવામાં આવે છે જેમકે  એગ્રોનોમી વિષયમાં જુદા જુદા પાકોની ખેતી પદ્ધતિઓ, ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ, ખેત ઓજારોનો ઉપયોગ અને ઓળખ, જમીન અને પાણીના નમુના, જમીન, પાણી અને ખાતરોનું પૃથકરણ, પાકોને થતા રોગોની ઓળખ તથા ઉપચાર વગેરે.
પશુપાલન વિષયમાં પશુ ઓળખ, રોગો, સારવાર, ગર્ભ નિદાન, કૃત્રિમ બીજ દાન, ખસીકરણ, દુધના ઘટકો, દૂધ દોહન, દૂધ વધારવાના પ્રયોગ